Godziny otwarcia biura: SprinterTrans LTD 

Poniedziałek - Piątek: 9:00-17:00 ;  Sobota: 10:00-15:00

e-mail: info@sprintertrans.co.uk

Tel biuro w GB: +44 131 661 41 75

Tel komórkowy w GB: +44 7588 468 903

 

Pytania i odpowiedzi

 • Co muszę przygotować aby przeprowadzić się po Brexit do PL (EU)?

MIENIE PRZESIEDLENIA (mienie osobiste) to rzeczy przeznaczone na własny użytek osób zainteresowanych lub do zaspokojenia potrzeb ich gospodarstw domowych. Zasady przewozu mienia przesiedlenia są uzależnione od państwa, z którego następuje przeprowadzka.

Do mienia osobistego zalicza się m.in.:
- majątek ruchomy gospodarstwa domowego (rzeczy osobiste, umeblowanie i wyposażenie przeznaczone na własny użytek danych osób lub do zaspokojenia potrzeb ich gospodarstw domowych),
- rowery i motocykle, prywatne pojazdy mechaniczne i przyczepy do nich, przyczepy campingowe, łodzie wycieczkowe i prywatne samoloty,
- dobytek gospodarstwa domowego właściwy dla zwykłych potrzeb rodziny, zwierzęta domowe i zwierzęta wierzchowe, przenośne instrumenty i sprzęt potrzebny do wykonywania rzemiosła lub zawodu.
Mienie przesiedlenia przywożone do Polski z państwa trzeciego:
Żeby skorzystać ze zwolnienia z cła, należy złożyć w oddziale celnym/urzędzie celno-skarbowym w Polsce zgłoszenie celne o dopuszczenie towarów do obrotu ze zwolnieniem z cła. Bardziej szczegółowe informacje znajdują się poniżej w tyt. Formalności celne.
Decyzję w sprawie zwolnienia towarów z cła każdorazowo podejmuje organ celny, któremu zostaje przedstawiony towar wraz z odpowiednimi dokumentami, uwzględniając stan faktyczny i prawny dotyczący konkretnej sprawy.
Zwolnienie z cła jest ograniczone do mienia osobistego, które:
- pozostawało w posiadaniu i było używane przez osobę zainteresowaną w jej poprzednim miejscu zamieszkania przez co najmniej 6 miesięcy przed datą, po której osoba przestała mieszkać w państwie trzecim, które opuściła,
- należy do osoby, której miejsce zamieszkania znajdowało się w państwie trzecim przez co najmniej 12 miesięcy (dla ustalenia miejsca zamieszkania nie jest wystarczające samo zamieszkiwanie w sensie fizycznym, ale bez zamiaru stałego pobytu, ani też sam zamiar stałego pobytu w danej miejscowości niepołączony z przebywaniem w tej miejscowości),
- jest przeznaczone do użytku w takim samym celu w nowym miejscu zamieszkania.
Jak udowodnić wymagany okres używania przywożonych rzeczy?
Co najmniej 6 miesięczny okres używania przywożonych rzeczy można udowodnić, przedstawiając np. dowód ich zakupu w określonym czasie.
W odniesieniu do pojazdu samochodowego dowodem jest dowód rejestracyjny wystawiony na nazwisko osoby zmieniającej swoje miejsce zamieszkania co najmniej sześć miesięcy przed przesiedleniem się.
Ciężar dowodu spoczywa więc na osobie przesiedlającej się, zaś do organu celnego należy ocena, czy przedłożone przez osobę zainteresowaną dowody potwierdzają spełnienie przesłanek (w razie wątpliwości co do informacji zawartych w danym dokumencie właściwy organ może wymagać dodatkowego potwierdzenia) do zastosowania zwolnienia z należności celnych przywozowych.
Jak udowodnić nieprzerwany minimum 12 miesięczny pobyt poza granicami UE?
Dokumenty potwierdzające nieprzerwany minimum 12 miesięczny pobyt poza granicami UE to np.:
* umowa o pracę zawarta na minimum 12 miesięczny okres czasu,
* zaświadczenie z urzędu skarbowego o opłacaniu podatków przez okres co najmniej 12 miesięcy,
* comiesięczne rachunki telefoniczne opłacane przez nieprzerwany okres minimum 12 miesięcy.
Czy rzeczy wchodzące w skład mienia przesiedlenia można odstępować?
W ciągu 12 miesięcy od daty dopuszczenia do swobodnego obrotu, mienie osobiste, które zostało zwolnione z należności celnych przywozowych, nie może być pożyczane, oddawane w zastaw, wynajmowane lub odstępowane, odpłatnie lub nieodpłatnie, bez uprzedniego poinformowania o tym właściwych organów.
Każde pożyczenie, oddanie w zastaw, wynajęcie bądź odstąpienie przed upływem okresu, o którym mowa powyżej, powoduje obowiązek uiszczenia należności celnych przywozowych od danego mienia według stawki obowiązującej w dniu takiego pożyczenia, oddania w zastaw, wynajęcia lub odstąpienia oraz według rodzaju rzeczy i wartości celnej ustalonej lub przyjętej w tym dniu przez właściwe organy.
Czy mienie przesiedlenia można przywozić w oddzielnych partiach?
Mienie przesiedlenia można przywozić w kilku oddzielnych partiach w ciągu 12 miesięcy od daty ustalenia miejsca zamieszkania na obszarze celnym Unii.
Jakie mienie przesiedleńcze nie będzie zwolnione z cła?
Zwolnienia z cła nie stosuje się do:
- napojów alkoholowych,
- tytoniu i wyrobów tytoniowych,
- środków transportu przeznaczonych do działalności gospodarczej,
- towarów wykorzystywanych w działalności zarobkowej lub zawodowej, innych niż przenośny sprzęt potrzebny do wykonywania zajęcia lub zawodu.
FORMALNOSCI CELNE:
Sprowadzając z państwa trzeciego np. samochód osobowy jako mienie przesiedlenia do UE należy:
1. W pierwszym urzędzie celnym UE (na granicy z państwem trzecim) objąć go procedurą celną tranzytu. Zgłoszenie do procedury tranzytu należy złożyć w formie elektronicznej do systemu NCTS2 .
Procedurę tranzytu należy zakończyć w urzędzie celnym, w którym złożone będzie zgłoszenie celne o dopuszczenie towarów do obrotu ze zwolnieniem z cła. Możliwe jest również złożenie zgłoszenia do dopuszczenia do obrotu towarów w granicznym urzędzie celnym, o ile urząd graniczny posiada właściwość rzeczową do obejmowania danych towarów tą procedurą.
2. Zgłoszenie o dopuszczenie towaru do obrotu należy złożyć, albo w granicznym urzędzie celnym albo w wewnętrznym urzędzie celnym w wyniku zakończenia procedury tranzytu, w jednej z następujących form:
- dokumentu papierowego SAD, którego wzór jest dostępny na portalu PUESC
- zgłoszenia celnego w formie komunikatu elektronicznego do systemu AIS/IMPORT.
Do zgłoszenia celnego SAD należy dołączyć:
- dokument transakcyjny (faktura, umowa kupna-sprzedaży),
- dokumenty pojazdu z kraju pochodzenia (np. Certificate of Title w przypadku importu z USA),
- spis przywożonych rzeczy w zestawieniu ilościowym i wartościowym, sporządzony w dwóch egzemplarzach,
inne dokumenty związane z nabyciem pojazdu będące w posiadaniu importera, które świadczą o użytkowaniu samochodu do celów osobistych przez okres co najmniej 6 miesięcy przed przeprowadzką do Polski (dowód rejestracyjny samochodu).
- Przesłanie elektronicznego zgłoszenia tranzytowego (komunikacja z systemem NCTS) wiąże się z koniecznością posiadania stosownej aplikacji. Dla osoby fizycznej, nie prowadzącej obrotu towarowego w sposób profesjonalny, wygodniejszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług wyspecjalizowanego pośrednika, jakim jest agencja celna. Oferuje ona m.in. przesłanie zgłoszenia w formie elektronicznej do systemu obsługującego zgłoszenia celne właściwemu organowi celnemu.
Warto wiedzieć
Należy pamiętać o zakończeniu operacji tranzytowej, tj. o dostarczeniu samochodu do urzędu celnego, w którym będą dopełniane formalności celne w związku z dopuszczeniem do obrotu towaru ze zwolnieniem od cła.
Zwolnienie z cła nie oznacza zwolnienia z VAT oraz z podatku akcyzowego. To, czy zastosowane będą zwolnienia od tych podatków, rozpatrywane jest odrębnie, stosownie do postanowień odpowiednich przepisów prawa podatkowego.
Przywóz rzeczy osobistego użytku, wchodzących w skład tzw. mienia przesiedlenia, zwolniony jest od podatku VAT, jeżeli łącznie spełnione są warunki wymienione w tym przepisie. Zwolnieniu z podatku VAT podlegają towary w przypadku zastosowania zwolnienia z cła (art. 81 powołanej ustawy o podatku od towarów i usług).
Wiecej info:
https://www.podatki.gov.pl/…/informa…/mienie-przesiedlenia/…

 

 • Czy moja przeprowadzka, przesyłki są ubezpieczone?
  Proszę zwracać uwagę na to gdyż jest szereg firm, które takiego ubezpieczenia nie posiadają i przez to oferują usługi po zaniżonych cenach a zgodnie z prawem obowiązującym w UK każda
  firma kurierska ma obowiązek posiadać ubezpieczenie na przewóz mienia osób trzecich. Cena ubezpieczenia musi być wliczona w końcową cenę za usługę.
   
 • Jaka jest maksymalna wielkość ladunku który mogę przewieść?
  Dysponujemy autami marki Mercedes Sprinter LWB (czyli najwyższymi i najdłuższymi) ok 12m3. Do dyspozycji klienta możemy również wykorzystać większe auta.|
   
 • Jak mogę zapłacić za wasze usługi?
  To klient decyduje jaka forma płatności jest dla niego najwygodniejsza. Oto oferowane formy płatności:
  - płatność gotówką przy nadaniu
  - płatność gotówką przy dostawie (za akceptacją Sprintertrans)
  - wpłata na konto w GB - BARCLAYS 

       W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko zleceniodawcy

                        Nazwa banku:         BARCLAYS 
                        Dane firmy:            SPRINTERTRANS LTD.
                        Sort Code:              20-29-24
                        Numer konta:          90943452      

       Dla przelewów z poza Wielkiej Brytanii

                        IBAN:                      GB20BARC20292490943452
                        SWIFT:                    BARCGB22

 
 • Standardowo nie wymagamy zaliczek na realizację usług lecz w przypadku większych przeprowadzek lub terminów cieszących się dużym zainteresowaniem możemy poprosić o częściowe zrealizowanie płatności.
   
 • Czy mogę jechać Państwa samochodem podczas przeprowadzki ?
  Samochody stosowane przez Sprintertrans posiadają dwa miejsca dla pasażerów i jeżeli w samochodzie jest wolne miejsce możemy zabrać Klienta ze sobą.
   
 • Jaki jest koszt przeprowadzk lokalnej na terenie Edynburga?
  Cena wynajęcia odpowiedniego samochodu z kierowcą zaczyna się od 25GBP za każdą rozpoczętą godzinę. Do Państwa dyspozycji jest Van oraz kierowca który ma obowiązek pomocy przy zapakowaniu i rozpakowaniu Państwa rzeczy.
   
 • Jaki jest koszt przeprowadzki lokalnej poza Edynburgiem (do 75km)?
  Cena wynajęcia odpowiedniego samochodu z kierowcą zaczyna się od 50GBP. W tej cenie wliczone jest dojazd do klienta i powrót. Do tej ceny należy dodać 25GBP za każdą rozpoczętą godzinę przeprowadzki. Do Państwa dyspozycji jest Van oraz kierowca, który ma obowiązek pomocy przy zapakowaniu i rozpakowaniu Państwa rzeczy.
   
 • Czy posiadacie kartony oraz artykuły potrzebne do pakowania?
  Firma Sprintertrans ma w swojej ofercie wszystkie potrzebne artykuły do bezpiecznego zabezpieczenia Państwa mienia tj; kartony – 5 rozmiarów, taśmy samoprzylepne, folie bąbelkowe, folia stratch, i wiele innych.
   
 • Czy posiadacie magazyn aby przechować moje rzeczy?
  Posiadamy własny magazyn i umożliwiamy Klientom przechowywanie w nim rzeczy. Koszt magazynowania wynosi £25 za miejsce paletowe za każdy rozpoczęty tydzień. Minimalna powierzchnia jaką udostępniamy to jedno miejsce paletowe.
   
 • Czy wizyta konsultanta do wyceny przeprowadzki jest bezpłatna?
  Oczywiście TAK. Klient zamawiający wycenę przeprowadzki nie ponosi żadnych kosztów i wizyta ta nie zobowiązuje go do wybrania oferty firmy Sprintertrans.
 
 • Co muszę załatwić aby przewieźć psa/kota do Wielkiej Brytani?

     1. Zwierzę musi być zaidentyfikowane za pomocą MIKROCZIPU.

     2. Zwierzę musi zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie, chyba że Państwo docelowe zezwala inaczej.

      Szczepienie uzyskuje ważność po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pierwszego szczepienia wykonanego u zwierzęcia w wieku powyżej 3 miesiąca życia.

      W przypadku kolejnych szczepień przeprowadzanych regularnie w odstępach wskazanych w odpowiedniej sekcji paszportu (dawki przypominające), szczepienie uzyskuje ważnośd w dniu podania dawki przypominającej szczepionki.

      Data szczepienia nie może być wcześniejsza niż data wprowadzenia mikroczipu zwierzęcia!

      W przypadku, gdy zwierzę zostało najpierw zaszczepione przeciwko wściekliźnie a potem zaidentyfikowane (mikroczip), szczepienie przeciwko wściekliźnie powinno zostać powtórzone po zaczipowaniu zwierzęcia, jednakże ze względów   zdrowotnych, nie wcześniej niż w 21 dni po ostatnim szczepieniu.

     3. Zwierzę musi być zaopatrzone w paszport, wystawiony przez upoważnionego lekarza weterynarii, poświadczający ważność szczepienia przeciwko wściekliźnie.

     4. W przypadku przewozu psów i kotów w liczbie większej niż 5 sztuk przemieszczanych pomiędzy Państwami Członkowskimi w celach niekomercyjnych zwierzętom musi towarzyszyć dodatkowo świadectwo zdrowia wydane przez    Powiatowego Lekarza Weterynarii.

     5. W ciągu 24 godzin przed wysyłką zwierząt, upoważniony lekarz weterynarii powinien potwierdzić, że zwierzęta są zdrowe i zdolne do podróży do miejsca przeznaczenia. Badanie kliniczne powinno się udokumentować w sekcji IX paszportu.

     6. W przypadku transportu na terytorium następujących krajów:
     WIELKA BRYTANIA, IRLANDIA, FINLANDIA, MALTA

     U psów dodatkowo obowiązuje profilaktyka przeciwko tasiemcom Echinococcus multilocularis preparatem zawierającym praziquantel lub inną substancję farmakologicznie czynną, która sama lub w połączeniu posiada udowodnione                           właściwości ograniczania obciążania dojrzałymi i niedojrzałymi postaciami pasożyta Echinococcus multilocularis u odpowiednich gatunków żywicieli.

      Profilaktyka przeciwko tasiemcom powinna zostać przeprowadzona w okresie nie dłuższym niż 120 godzin, ale nie krótszym niż 24 godziny przed datą ich planowanego wprowadzenia do tych Państw Członkowskich.

Jeśli nie znalazeżli Państwo odpowiedzi na swoje pytania, prosimy o kontakt telefoniczny +44 (0)7588468903 lub za pomocą naszego formularza kontaktowego

cm

cm

cm 

Orientacyjny koszt wysyłki: - GBP