Godziny otwarcia biura: SprinterTrans LTD 

Poniedziałek - Piątek: 9:00-17:00 ;  Sobota: 10:00-15:00

e-mail: info@sprintertrans.co.uk

Tel biuro w GB: +44 131 661 41 75

Tel komórkowy w GB: +44 7588 468 903

 

Regulamin usług transportowych Sprintertrans

REGULAMIN

Regulamin świadczenia usług przez firmę SPRINTERTRANS


§1

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki współpracy pomiędzy firmą SPRINTERTRANS zwaną, dalej SPRINTERTRANS, a jej klientami, zwanych dalej Zleceniodawcami, w zakresie obsługi przyjmowania, przesyłania i doręczania przesyłek w usłudze „door to door” w ruchu międzynarodowym.
 2. Niniejszy Regulamin określa także zasady odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zleconych usług. Regulamin obowiązuje zarówno Klientów jak i pracowników SPRINTERTRANS.
 3. Zakres działalności SPRINTERTRANS obejmuje obszar całej Unii Europejskiej. SPRINTERTRANS świadczy usługi na rzecz osób fizycznych, prawnych, jak i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
 4. Firma SPRINTERTRANS zastrzega sobie prawo współpracy z przewoźnikami i podwykonawcami, których uważa się z góry zaaprobowanych przez Zleceniodawcę.

§2

 1. Eco Paczka - usługa wykonywana przez firmę DPD POLSKA, DPD UK na zlecenie firmy SPRINTERTRANS zgodnie z §1 pkt 4.
  - zleceniodawca w formularzu zamówienia wyraża zgodę oraz akceptację na przestrzeganie regulaminu świadczenia usług przez firmę DPD (Regulamin DPD Polska) oraz Sprintertrans.
 2. Przewóz przesyłek - świadczone przez SPRINTERTRANS usługi nie mające charakteru powszechnego, polegające na zarobkowym, przyspieszonym przewozie i doręczaniu przesyłek w przewidywanym lub gwarantowanym terminie.
 3. Przesyłka - m.in. paczki, pakunki, koperty, pojemniki, worki, rowery, motory i inne - przewożone i doręczane w ramach jednego listu przewozowego.
 4. List przewozowy - dokument stanowiący dowód zawarcia umowy.
 5. Zleceniodawca – podmiot, który zleca SPRINTERTRANS wykonanie usługi przewozowej,
 6. Zleceniodawcą może być Nadawca, Odbiorca lub osoba trzecia.
 7. Płatnik - płatnikiem może być Nadawca, Odbiorca lub Zleceniodawca, w zależności od umowy.
 8. Usługa „door to door” - oznacza to, że przesyłka odbierana jest od Nadawcy i doręczana do Odbiorcy.

§3

 1. Firma SPRINTERTRANS nie przewozi przesyłek, których zawartością są:
  • rzeczy niebezpieczne dla zd­rowia lub mienia jak: materiały wybuchowe, substancje łatwopalne, radioaktywne, żrące, wybuchowe, broń i amunicję;
  • żywe zwierzęta lub rośliny;
  • narkotyki, leki lub środki psychotro­powe, środki psychoaktywne i im podobne/pochodne za wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje;
  • papierosy, tytoń, alkohol;
  • zwłoki lub szczątki ludzkie bądź zwierzęce;
  • dzieła sztuki lub antyki, papiery wartościowe, bony to­warowe, monety, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne, kamienie lub metale szla­chetne w jakiejkolwiek postaci lub formie;
  • gdy przesyłka zawiera inne towary wymagające deklaracji ADR;
  • przesyłek, których przewóz jest zakazany z mocy ogólnych przepisów prawa;
  • przesyłek, które nie maja sporządzonej deklaracji celnej, o ile jest ona wymagana przez przepisy celne;
  • żywności płynnej i łatwo psującej się;
  • żywności pakowanej inaczej niż hermetycznie;
  • przesyłek w opakowaniach mogących zabrudzić lub uszkodzić pozostałe przesyłki.
 2. Zleceniodawca zobowiązuje sie do wydania SPRINTERTRANS wszelkich dokumentów wymaganych przez odpowiednie przepisy do dokonania przewozu przesyłki.
 3. W przypadku stwierdzenia po przyjęciu przesyłki do transportu przez Sprintertrans lub upoważnione do tego służby (Policja, Straż Graniczna) naruszenia przez Zleceniodawcę/Nadawcę powyższych postanowień § 3 pkt 1, Zleceniodawca zostanie wezwany do zapłaty kary pieniężnej, w wysokości do 50-cio krotnej kwoty należnej SPRINTERTRANS z tytułu opłaty spedycyjnej oraz zobowiązuje się do zapłaty wszystkich kosztów związanych z mandatami,  dodatkowymi opłatami skarbowymi, strat wynikłych z opóźnień w dostawach spowodowanych przez wstrzymanie transportu, kosztów reklamacji bezpośrednio powiązanych z zajściem. Nadawca zostanie poinformowany przez Sprintertrans o naliczonych karach i zobowiązany do zapłaty w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od daty doręczenia pisma. W przypadku braku wpłaty w tym terminie sprawa zostanie natychmiast przekazana do firmy windykacyjnej.
 4. Zaplata kary, o której mowa w § 3 pkt 3, nie pozbawia prawa SPRINTERTRANS dochodzenia odszkodowania przewyższającego jej wysokość na zasadach ogólnych.
 5. SPRINTERTRANS zastrzega sobie prawo odmowy przewozu przesyłki w sytuacji określonych w § 3 pkt.1, także bez podania przyczyny oraz w przypadku:
 • niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki przez Zleceniodawcę (lub na własną odpowiedzialność Zleceniodawcy);
 • przewozu przesyłek, które mogą obniżyć jakość wykonywanych usług;
 • czasoprzestrzennej niemożności jej wykonania;
 • gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż zawartość przesyłki nie zgadza się ze stanem faktycznym;
 • ma prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, jeśli Nadawca / Odbiorca przesyłki znajduje się w rejonie stale lub czasowo wyłączonym z obsługi.

§ 4

 1. Przesyłka, po telefonicznym lub elektronicznym zgłoszeniu na stronie www.sprintertrans.co.uk przez Zleceniodawcę, jest odbierana spod wskazanego adresu.
 2. Zleceniodawca lub osoba wskazana przez zleceniodawcę oświadcza, że osobiście wypełnił list przewozowy, stosowany przez SPRINTERTRANS lub, że został on wypełniony przez SPRINTERTRANS zgodnie z jego zaleceniami. Zleceniodawca potwierdza zgodność deklarowanych danych ze stanem faktycznym i poręcza, iż jest właścicielem zawartości przesyłki powierzonej SPRINTERTRANS.
 3. Kopia listu przewozowego otrzymuje Zleceniodawca, oryginał zostaje w SPRINTERTRANS w celu uzyskania potwierdzenia odbioru przesyłki z datą i podpisem odbiorcy.
 4. Zleceniodawca zobowiązany jest zachować kopie listu przewozowego otrzymanego od kuriera; w momencie odbioru przez niego przesyłki; do momentu dostarczenia przesyłki, jak również okazać na wypadek problemów z dostarczeniem przesyłki, bądź reklamacji. W przypadku braku listu przewozowego, SPRINTERTRANS może nie być w stanie rozpocząć procedury reklamacji.

§5

 1. Za skuteczne doręczenie rozumie się przekazanie przesyłki odbiorcy za pokwitowaniem odbioru w formie: imię, nazwisko i podpis Odbiorcy.
 2. Odbiorca podpisując dokument transportowy (list przewozowy, CMR, rachunek) oświadcza, iż zawartość przesyłki/ek jest prawidłowa i zgodna ze stanem rzeczywistym zadeklarowanym oraz opisanym w liście przewozowym.
 3. Termin realizacji zlecenia wynosi do 21 dni roboczych od dnia odbioru przesyłki/ek indywidualnie ustalonego ze Zleceniodawcą.  
 4. Czas transportu żywych zwierząt nie może przekroczyć 144 godzin - planowane 72 godziny
 5. Przesyłka doręczana jest do rąk własnych adresata. Jeżeli adresatem jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej – przesyłkę pozostawia się za pokwitowaniem w sekretariacie,  kancelarii lub komórce spełniającej jej rolę.
 6. W przypadku braku zapłaty ze strony Zleceniodawcy w określonym terminie, braku kontaktu lub zmianie adresu dostawy, przesyłka/i będzie składowana na magazynie firmy Sprintertrans za dodatkową opłatą £25,00 za miejsce paletowe na dobę do momentu wyjaśnienia sytuacji.
 7. W przypadku braku kontaktu lub opłacenia kosztów transportu/magazynowania dla przesyłek znajdujących się na naszym magazynie po upływie 30 dni od daty odbioru od nadawcy przesyłka zostaje zniszczona/zutylizowna na koszt nadawcy.
 8. W razie odmowy przez adresata przyjęcia przesyłki jest ona zwracana do Zleceniodawcy. Koszt zwrotu przesyłki pokrywa Zleceniodawca.
 9. W przypadku nieobecności adresata, SPRINTERTRANS kontaktuje się telefonicznie z nadawcą/odbiorcą lub pozostawia awizo i wskazuje gdzie oraz kiedy Adresat może osobiście (lub przez upoważnionego przedstawiciela) odebrać przesyłkę lub zamówić kolejną dostawę przesyłki do swej siedziby. Termin do odbioru przesyłki przez Odbiorcę wynosi 3 dni robocze liczone od dnia następnego po dniu pozostawienia awizo lub ustaleniach telefonicznych. Po upływie terminu odbioru, przesyłka zostaje zwrócona Zleceniodawcy na jego koszt.
 10. Za odmowę przyjęcia przesyłki uważana jest także odmowa uiszczenia jakichkolwiek należności o których mowa w niniejszym Regulaminie.

§ 6

 1. Zleceniodawca zobowiązany jest oddać przesyłkę firmie SPRINTERTRANS w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia.
 2. Zleceniodawca zobowiązany jest do wydania przesyłki w opakowaniu, jeżeli przesyłka, ze względu na swe właściwości lub zawartość tego wymaga.
 3. Opakowanie miedzy innymi powinno być:
  • zamknięte i zabezpieczone (taśma samoprzylepna, plomby czy pieczecie lakowe);
  • odpowiednio wytrzymale, uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów;
  • opisane gdy wymagają tego właściwości lub zawartość przesyłki, poprzez oznakowanie np. „góra/dół” lub „uwaga szkło”;
  • pozbawione zabezpieczeń mogących uszkodzić tę lub inne przewożone przesyłki.
 4. Opakowanie i zabezpieczenie przesyłki wlicza sie do jej masy.
 5. Zasady i sposób pakowania przesyłek omówione zostały na stronie www.sprintertrans.co.uk.

§7

 1. Od momentu przyjęcia przesyłki do chwili jej doręczenia SPRINTERTRANS może dokonać sprawdzenia czy przesyłka odpowiada oświadczeniom Nadawcy zawartym w liście przewozowym, w szczególności czy zadeklarowana zawartość lub waga odpowiada rzeczywistej i czy nadawana przesyłka nie podlega wyłączeniu z usługi przewozu przesyłek oraz w celu sprawdzenia zabezpieczenia wewnątrz opakowania.
 2. Jeżeli zachodzi konieczność sprawdzenia zawartości przesyłki lub jej zabezpieczeń, to sprawdzenia takiego dokonuje się w obecności Nadawcy, Odbiorcy bądź przedstawiciel SPRINTERTRANS dokonuje sprawdzenia w obecności dwóch osób zaproszonych przez siebie do tej czynności.
 3. Wynik sprawdzenia zamieszcza się w liście przewozowym albo dołączonym do niego dokumencie m.in. kwit wagowy, mandat wystawiony przez uprawnione służby.
 4. Koszty sprawdzenia zostaną doliczone do ceny wykonywanej usługi.
 5. W przypadku przekroczenia deklarowanej wagi przesyłki, w skutek której uprawnione służby po przeprowadzeniu kontroli stwierdzą przekroczenie dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu Zleceniodawca zostanie obciążony wszystkimi kosztami z tym związanymi np.: mandaty, koszt przeładunku, dodatkowego transportu, parkingu, wynagrodzenia kierowcy itp.
 6. W przypadku usługi Eco-paczka (realizowane przez firmę DPD) przekroczenie wagi przesyłki (ponad 31,5kg) skutkuje obciążeniem zleceniodawcy dodatkową opłatą w wysokości £25,00.
 7. Niezgodności o których mowa §3, stanowią podstawę do odmowy przyjęcia przesyłki do przewozu, a także zmiany warunków umowy przewozu określonych w liście przewozowym.

§8

 1. Nadawca ma obowiązek zamieścić na przesyłce, bądź jej opakowaniu dokładne dane Nadawcy: imię, nazwisko, adres, miasto kod pocztowy i telefon komórkowy, a także Odbiorcy: imię, nazwisko, adres, miasto kod pocztowy i telefon komórkowy.
 2. Dane opisane na przesyłce musza zgadzać się z danymi umieszczonymi w liście przewozowym.

§9

 1. Przyjęcie przez SPRINTERTRANS przesyłki do przewozu nie uzasadnia domniemania, iż jej opakowanie i zawartość odpowiadało warunkom zawartym w niniejszym Regulaminie.

§10

 1. W przypadku uszkodzenia zewnętrznego lub ubytku przesyłki przedstawiciel SPRINTERTRANS zobowiązany jest spisać protokół w obecności Odbiorcy, w którym ujęta będzie data i godzina doręczenia oraz opis uszkodzenia lub ubytku przesyłki. Prawidłowo sporządzony protokół (podpisany przez Odbiorcę i przedstawiciela SPRINTERTRANS) jest podstawą do przyjęcia reklamacji.
 2. Wskutek przyjęcia przez Odbiorcę przesyłki bez zastrzeżeń wygasają wszelkie roszczenia przeciwko SPRINTERTRANS.
 3. SPRINTERTRANS ponosi odpowiedzialność jedynie za zawinione uszkodzenie, utratę lub ubytek przesyłki w okresie od jej przyjęcia od Nadawcy do momentu wydania Adresatowi.
 4. Odpowiedzialność SPRINTERTRANS z tytułu świadczonych usług kurierskich ograniczona jest do wysokości 5000 (pięć tysięcy złotych) PLN. SPRINTERTRANS nie ponosi odpowiedzialności ponad tę kwotę.
 5. W przypadku, jeżeli Nadawca zadeklaruje wartość przesyłki w dowodzie nadania i uiści dodatkową opłatę określoną oficjalnym cennikiem SPRINTERTRANS, odpowiedzialność SPRINTERTRANS za szkodę z tytułu uszkodzenia, ubytku lub utraty przesyłki jest rozszerzona do wartości zadeklarowanej w dowodzie nadania. Likwidacji szkody i wypłaty odszkodowania dokonuje w imieniu SPRINTERTRANS upoważniony ubezpieczyciel.
 6. SPRINTERTRANS ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą jedynie za rzeczywiste straty związane z utratą, ubytkiem lub uszkodzeniem przesyłki.
 7. Odpowiedzialność SPRINTERTRANS nie obejmuje szkód z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi, polegającej na utracie korzyści, zysków lub dochodów, zarówno w stosunku do Nadawcy jak i osób trzecich.
 8. W wypadku utraty, ubytku lub uszkodzenia przesyłki SPRINTERTRANS ponosi odpowiedzialność materialną za koszty związane z odkupieniem lub naprawą przesyłki, nie więcej jednak niż do kwoty stanowiącej górną granicę odpowiedzialności.
 9. Zwierzeta przewozone przez firmę SPRINTERTRANS nie sa objete ubezpieczeniem, ponadto Zleceniodawca zobowiazany jest do pokrycia wszelich szkod wyrzadzonych podczas transportu zwierzaka. Firma SPRINTERTRANS NIE ODPOWIADA  w sytuacji gdy zwierze  (pies, kot itd) zaginie, ucieknie lub zdechnie podczas podrozy. SPRINTERTRANS nie bierze odpowiedzialnosci za stan zdrowia zwierzaka przed podroza, podczas podrozy oraz po podrozy.

§11

 1. Opłata za przesyłki następuje według obowiązującego cennika SPRINTERTRANS i umowy. Terminy i formy płatności uzgadniane są każdorazowo z Nadawcą.
 2. Obowiązek zapłaty powstaje z chwilą zgłoszenia przesyłki o którym mowa w § 4 pkt.1 niniejszego Regulaminu. W przypadku rezygnacji z usługi nie później niż trzy dni od zaplanowanej daty jej wykonania, SPRINTERTRANS może odstąpić od naliczenia opłaty za usługę.
 3. Nadawca ponosi odpowiedzialność za uzasadnione koszty i wydatki poniesione przez SPRINTERTRANS (włącznie z kosztami przechowywania), za straty, podatki, opłaty celne, kary, mandaty i inne jakie SPRINTERTRANS może ponieść oraz z tytułu roszczeń podniesionych przeciw SPRINTERTRANS, z powodu nie spełnienia przez przesyłkę któregokolwiek z ograniczeń, wymogów lub oświadczeń określonych w niniejszym Regulaminie, powyżej lub z powodu odmowy lub zawieszenia wykonywania usług lub zwrotu przesyłki przez SPRINTERTRANS, zgodnego z niniejszym Regulaminem.

§12

 1. SPRINTERTRANS nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opóźnienie, utratę, ubytek lub uszkodzenia powstałe z przyczyn spowodowanych przez:
  • działanie siły wyższej m.in. wszelkie katastrofy i kataklizmy (sztormy, silne wiatry, śnieżyce, upały itp.) lub przyczyn znajdujących się poza kontrolą SPRINTERTRANS (awarie, wypadki losowe, naprawy);
  • jakiekol­wiek niedopełnienie obowiązków, zaniedbanie i zaniechanie określonych przepisów niniejszego Regulaminu ze st­rony nadawcy, odbiorcy, stron trze­cich roszczących sobie prawa do przesyłki, osób nie powiązanych z SPRINTERTRANS, pracowników urzędów celnych, pocztowych i innych oraz wszelkich przewoźników, przedstawicieli i przedsiębiorstw zaangażowanych w przesyłkę przez nadawcę lub SPRINTERTRANS;
  • skasowanie, ani jakiekolwiek związane z nim uszkodzenie obrazów elektronicznych i fotograficznych, reprodukcji i nagrań w jakiejkolwiek formie spowodowane przez zjawiska elektryczne i magnetyczne.

§13

 1. Prawo wnoszenia reklamacji i dochodzenia roszczeń przeciwko SPRINTERTRANS przysługuje Zleceniodawcy z zastrzeżeniem postanowień zawartych w niniejszym regulaminie.
 2. Wszystkie reklamacje związane z nie doręczeniem, opóźnieniem, utratą, ubytkiem i uszkodzeniem przesyłki przyjmowane są pocztą na adres siedziby SPRINTERTRANS.
 3. Reklamacje powinny być zgłaszane na piśmie, za potwierdzeniem doręczenia w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych od daty doręczenia przesyłki/ek. Po przekroczeniu tego terminu żadne roszczenia o szkody i straty nie będą uwzględniane.
 4. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
  • nazwę oraz adres Reklamującego;
  • tytuł reklamacji z odpowiednim uzasadnieniem;
  • nazwę banku i numer konta bankowego albo adres na który przewoźnik powinien przekazać kwotę roszczenia;
  • udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczenia np. oryginał faktury obejmującej oddany do przewozu towar;
  • potwierdzenie nadania przesyłki (list przewozowy)
  • kwotę roszczenia;
  • wykaz załączonych dokumentów;
  • podpis Reklamującego lub osoby przez niego upoważnionej z załączonym pełnomocnictwem.
 5. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie do 30 dni kalendarzowych licząc od dnia wniesienia prawidłowej reklamacji.
 6. Po rozpatrzeniu reklamacji, SPRINTERTRANS powiadamia pisemnie reklamującego o sposobie załatwienia reklamacji, ewentualnym odszkodowaniu oraz terminie i sposobie przekazania należności.
 7. Reklamacje zgłoszone po terminie, reklamacje niekompletne (nie spełniające warunków wymienionych w § 13 pkt. 4), reklamacje uzupełnione po terminie lub reklamacje wniesione przez osobę nieuprawnioną traktuje się jak nie wniesione.
 8. Przesyłkę, która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu terminu przewozu uważa się za utraconą.
 9. Nadawcy nie przysługuje prawo potrącenia kwot roszczenia od aktualnych, przeszłych bądź przyszłych należności wobec SPRINTERTRANS.

§14

 1. SPRINTERTRANS przysługuje prawo zastawu na wszystkich przesyłkach Nadawcy, Odbiorcy lub Zleceniodawcy celem zabezpieczenia należności SPRINTERTRANS w szczególności należnego jej wynagrodzenia oraz innych kosztów, opłat, wydatków poniesionych w związku z wykonywaniem usługi, której dana przesyłka dotyczy jak również wszelkich innych należności wynikających z innych usług świadczonych przez SPRINTERTRANS na rzecz Nadawcy, Odbiorcy lub Zleceniodawcy.
 2. Jeśli istnieją uzasadnione podejrzenia, że przesyłka stanowi przedmiot przestępstwa lub jej zawartość stanowi zagrożenie dla ludzi lub środowiska, SPRINTERTRANS powiadamia niezwłocznie właściwe służby oraz zatrzymuje i zabezpiecza przesyłkę do chwili dokonania oględzin przez te służby.

§15

 1. Nadawca wraz z podpisaniem dowodu nadania, wyraża zgodę, aby SPRINTERTRANS przetwarzał jego dane osobowe zawarte w dokumencie przewozowym oraz zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883, niezbędne dla procesu realizacji przez SPRINTERTRANS usługi oraz dalszej współpracy. Jednocześnie Nadawcy przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych zgłoszonych SPRINTERTRANS.
 2. Aktualne informacje dotyczące świadczonych usług oraz ewentualne zmiany lub uzupełnienia w zakresie niniejszego Regulaminu zamieszczane będą na stronie www.sprintertrans.co.uk
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.06.2010 roku.

 

cm

cm

cm 

Orientacyjny koszt wysyłki: - GBP